Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับทําพาสปอร์ตพม่า

    รับทําพาสปอร์ตพม่า JOB บริการทำพาสปอร์ตพม่าให้แก่แรงงาน ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ให้แก่นายจ้างและแรงงาน การทำหนังสือเดินทางพม่า            ผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)           ท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่มีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง 1. หนังสือเดินทางเล่มเดิม 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ 5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) 6. ค่าธรรมเนียมจำนวน 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ           จากนั้นเจ้าหน้าที่กงสุลจะทำการกรอกข้อมูล พิมพ์นิ้วมือ และถ่ายรูปท่านบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งกลับไปทำเล่มหนังสือเดินทางในประเทศไทยต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 -4 สัปดาห์ ในการรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่                    เด็กและผู้เยาว์           ในกรณีของผู้เยาว์ จะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. สูติบัตรไทย 2. บัตรประชาชนบิดา และมารดา 3. ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา 4. ทะเบียนรับรองบุตร (หากมี)           บิดา และมารดาจะต้องมาลงนามในใบคำร้องทำหนังสือเดินทางของบุตรด้วยตนเอง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาลงนามได้ จะต้องมีใบมอบอำนาจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่กงสุล           หนังสือเดินทางสูญหาย           หากท่านทำหนังสือเดินทางสูญหายขอให้ท่านรีบแจ้งความต่อสถานีตำรวจโดยเร็วที่สุด พร้อมขอใบแจ้งความที่ระบุชื่อ และหมายเลขหนังสือเดินทาง ของท่าน นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคำแปล และหลักฐานแสดงตนของท่าน (ที่ออกโดยทางการไทย) เท่าที่มีอยู่มาติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือทำใบสำคัญประจำตัว (C.I.) เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ข้อแนะนำ      1. ควรเก็บสำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าหนังสือเดินทางที่มีการตรวจลงตราแยกไว้ต่างหากจากหนังสือเดินทางเล่มจริง                    2. ควรตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางอยู่เสมอ และไม่ควรปล่อยให้มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน                    3. ไม่ควรปล่อยให้หนังสือเดินทางอยู่ในครอบครองของผู้อื่น                    4. ควรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่กงสุลล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ หมายเหตุ         1. หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น                    2. ไม่สามารถเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางได้                     3. หากท่านสามารถแสดงเอกสารได้ครบตามที่ระบุข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที ในการออกใบสำคัญประจำตัว (C.I.) ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับเดินทางกลับประเทศไทยในทันทีเท่านั้น ส่วนการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า