Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • จ้างคนต่างด้าวทำงาน

  จ้างคนต่างด้าวทำงาน JOB บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ให้แก่นายจ้าง พร้อมบริการดูแลเรื่องการทำใบอนุญาติให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้นายจ้างได้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้อย่างสบายใจ ไม่มีกังวล ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวทำงาน 1. ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงานหรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) 2. นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่น หรือออกจากงานต้องแจ้งภายใน15วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้าย หรือออกจากงาน (ผู้ฝ่าฝื่นมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว

  บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน กฎหมาย ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ บริการรับจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ตามระเบียบ MOU เป็นแรงงานคุณภาพสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จ้างแรงงานต่างด้าว

  จ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่)  ขั้นตอน MOU ดำเนินการดังนี้ นายจ้างยื่นขอโควตาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามสถานประกอบการที่นายจ้างตั้ง ยื่นขอหนังสือนำเข้า (Demand Letter) ส่งเอกสารถึงสถานทูตประเทศต้นทางในประเทศไทย ประเทศต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อ (Name List) คนงานเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่าน ตม. ที่กำหนด ตม.ตรวจลงตรา (Visa) คนงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างที่จังหวัดตาก (สัญชาติเมียนมา) จังหวัดสระแก้ว (สัญชาติกัมพูชา) จังหวัดหนองคาย (สัญชาติลาว) และเดินทางไปสถานประกอบการ รายละเอียดศึกษาได้จากเว็บไซด์ www.doe.go.th หรือ โทรสายด่วน 1694 การนำเข้า (MOU) มี 2 วิธี นายจ้างนำเข้าเอง นายจ้างให้บริษัทนำเข้า (เอกชน) เป็นผู้ดำเนินการ JOB บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

  บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

  แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้          1. นายจ้างต้องยื่นแบบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือสำนักงานจังหวัด เมื่อนายจ้างได้รับอนุญาต กรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการมีโควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว (Quota)          2. นายจ้างยื่นคำร้องเพื่อขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งเมื่อนายจ้างทำการยื่นคำร้องและผ่านขั้นตอนการยื่นเอกสารและขบวนการของกรมการจัดหางานและประเทศต้นทางแล้ว นายจ้างจะได้รับเอกสารบัญชีชื่อของคนงาน (Name List)           3. เมื่อนายจ้างได้รับเอกสารบัญชีรายชื่อแล้ว นายจ้างต้องทำการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจังหวัด ที่สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวตั้งอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมการยื่นขอฉบับละ 100 บาท          4. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับ วีซ่าจากประเทศต้นทางและเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน พร้อมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานซึ่งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานตามจำนวนปีที่ขออนุญาต   JOB พร้อมให้คำปรึกษาแก่นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงาน บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า