Loading…

แรงงานที่สามารถต่ออายุบัตรชมพูได้

วิธีการตรวจสอบว่าแรงงานของเราเป็นแรงงานที่สามารถต่ออายุบัตรชมพู ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงานได้ในรอบเข้าศูนย์ OSS นี้หรือไม่ คือ

 1. แรงงานมีเล่มพาสปอร์ตเป็นแบบใด
  1. พม่า – เล่มสีเขียว CI
  2. พม่าเล่มสีแดงตัวหนังสือสีทอง (Passport Inter)
  3. พาสปอร์ตของสัญชาติลาว หรือ กัมพูชา
 2. อายุของเล่มพาสปอร์ตมีอายุเหลือเกิน 1 ปีหรือไม่ จริงๆแล้วหากอายุไม่ถึงก็สามารถตีวีซ่าได้ แล้วไปย้ายเล่มทีหลัง แต่จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเพิ่มขึ้น
 3. วีซ่าของคนงาน หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือหมดก่อน หากหมดหลังต้องทำ MOU แบบปกติเท่านั้น
 4. คนงานได้ทำการแจ้งเข้ากับนายจ้างคนปัจจุบันเรียบร้อย (นายจ้างเก่าแจ้งออก)
 5. คนงานมีประกันสังคมหรือไม่หากมี ให้ทำการตรวจสุขภาพอย่างเดียว หากไม่มีแต่ต้องเข้าประกันสังคมให้ทำการตรวจสุขภาพ+ประกันสุขภาพ3เดือน และหากเป็นกิจการที่ไม่ต้องเข้าประกันสังคม ต้องตรวจสุขภาพพร้อม ทำประกันสุขภาพ 2 ปี