Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU

    จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU JOB นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำ MOU  สำหรับนายจ้าง หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน แผนที่สถานที่ทำงาน รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง กรณีร้านค้าสํญญาเช่า รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่างๆ สำหรับลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว กรณีคนเก่า) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน (อันเก่า) รูปถ่าย 2นิ้ว 

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า