Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

    แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง แรงงานนำเข้า MOU การเปลี่ยนนายจ้างจะต้องมีใบแจ้งออกเท่านั้น และนายจ้างเดิมจะต้องแจ้งออกด้วยเหตุผลดังนี้ กรณีการเปลี่ยนนายจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ 5 กรณี คือ นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างล้มละลาย นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย การเปลี่ยนนายจ้างต้องมีเอกสารและดำเนินการ ดังนี้ ต้องมีใบแจ้งออกออกจากนายจ้างเดิม (ดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานให้พื้นที่ของนายจ้างเก่า) ใบแจ้งออกมีอายุ 15 วัน ดังนั้นต้องดำเนินการเปลี่ยนนายจ้าง หรือแจ้งเข้ากับนายจ้างใหม่ภายใน 15 วันหลังแจ้งออกเรียบร้อยแล้ว และในใบแจ้งออกต้องลงเหตุผล 5 ข้อด้านบนเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนนายจ้างได้ การดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนนายจ้าง (ดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานให้พื้นที่ของนายจ้างใหม่)

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า