Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ทำบัตรแรงงานต่างด้าว

  ทำบัตรแรงงานต่างด้าว JOB เรามีบริการรับ ทำบัตรแรงงานต่างด้าว ถูกต้องตามฏหมาย รับดำเนินการ MOU ลาว กัมพูชา พม่า ทำใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้อง ตามกฎหมายไทย รวมถึงเป็นตัวแทนในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ทั้งดำเนินการตรวจสอบสัญชาติ ทำเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานภายในประเทศ 

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ทําบัตรต่างด้าวใหม่

  ทําบัตรต่างด้าวใหม่ คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร - กรณีคนต่างด้าวมีเอกสารแต่หมดอายุ เช่น มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า แต่ใบอนุญาตหมดอายุให้ไปขอ ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 (สจก.) - กรณีไม่มีเอกสารอะไรเลยให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 ดังนี้ ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั้งประเทศ 76 จังหวัด และ กทม.อีก 10 ศูนย์ โดยนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน/หลักฐานการลงนามนิติบุคคลพร้อมรูปถ่ายต่างด้าว 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พร้อมกรอกแบบคำขอ เจ้าหน้าที่ออกใบรับคำขอ เจ้าหน้าที่นัดหมายเพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง และลูกจ้าง แล้วออกหนังสือรับรองให้ไปขอรับ CI และประทับตราการอยู่ในราชอาณาจักร (ตม.) ที่ศูนย์ฯ ของประเทศต้นทางจำนวน 6 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด (กรณีสัญชาติเมียนมา) คนต่างด้าวไปทำ CI ที่ศูนย์ตามข้อ 3 และประทับตราจาก ตม. แล้วไปตรวจสุขภาพและทำบัตรประกันสุขภาพ นายจ้าง/คนต่างด้าวนำหลักฐานไปที่ สจจ./สจก. เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน (WP) JOB จัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า