Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ทําพาสปอร์ตต่างด้าว

  ทําพาสปอร์ตต่างด้าว JOB มีบริการรับทำพาสปอร์ตแรงงานพม่า ลาว กัมพูชา ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยจัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน   

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ต่ออายุวีซ่า Non-LA 2 ปี

  ต่ออายุวีซ่า Non-LA 2 ปี กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัพูชารายใหม่ที่นำเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ ( MOU ) แรงงานกลุ่มนี้จะได้รับการตรวจลงตรา ( Visa) เพื่อการทำงาน ( NON Immigrant L-A)และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี สถานะของแรงงานต่างด้าวเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย และต้องมาขออนุญาตทำงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อครบกำหนด 2 ปี สามารถขออยู่ต่อได้อีกเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เมือครบ 4 ปี แล้วต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร JOB รับต่ออายุวีซ่า Non-LA 2 ปี สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว และช่วยลดขั้นตอนในเรื่องเอกสารให้แก่นายจ้าง

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • วีซ่าแรงงานต่างด้าว

  วีซ่าแรงงานต่างด้าว รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา    เอกสารของคนต่างด้าว  1.หนังสือเดินทาง  2.แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7  3.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)  4.สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ ( สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)  5.สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)  6.สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)  7.แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าวเอกสารของนายจ้าง  8.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง  9.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)  10.สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)  11.สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)  12.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท)       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  13.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ   กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล เอกสารของคนต่างด้าว  1.หนังสือเดินทาง  2.แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7  3.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)  4.สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)  5.สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)  6.สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)  7.แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว     เอกสารของนายจ้าง  8.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง  9.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด     ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน  10.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)  11.สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)  12.สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)  13.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท)      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  14.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ     ** เอกสารกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รายการที่ 8-13 ต้องประทับตราบริษัท** หมายเหตุ    จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและจัดเรียงเอกสารตามลำดับ    ติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ณ เมเจอร์ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ หรือ       อิมพีเรียล ลาดพร้าว    สามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้ 30 วัน

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวพม่า

  ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวพม่า เอกสารสำหรับขออยู่ต่อหรือต่อวิซ่าแรงงานต่างด้าว 1. แบบฟอร์มขออยู่ต่ออายุวีซ่า (ตม.7) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5” จำนวน 1 รูป 2. หนังสือเดินทาง 3. ใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุแล้ว 4. ทร.38/1 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน 6. ใบโควตาของนายจ้าง 7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ของนายจ้าง 8. แผนที่ 9. กรณีเปลี่ยนนายจ้างต้องมีใบเสร็จเปลี่ยนนายจ้างมาด้วย หมายเหตุ : นายจ้างต้องเป็นผู้พาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตัวเอง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น(คนไทย) มาดำเนินการแทนได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 500 บาท

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, สำนักงานจัดหางาน, จัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวลาว

  ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวลาว เอกสารสำหรับขออยู่ต่อหรือต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 1. แบบฟอร์มขออยู่ต่ออายุวีซ่า (ตม.7) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5” จำนวน 1 รูป 2. หนังสือเดินทาง 3. ใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุแล้ว 4. ทร.38/1 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน 6. ใบโควตาของนายจ้าง 7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ของนายจ้าง 8. แผนที่ 9. กรณีเปลี่ยนนายจ้างต้องมีใบเสร็จเปลี่ยนนายจ้างมาด้วย หมายเหตุ :นายจ้างต้องเป็นผู้พาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตัวเอง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น(คนไทย) มาดำเนินการแทนได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 500 บาท

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า