Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู

      แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู           แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูเป็นกลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติ ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตให้ทำงาน แต่ทำงานไม่ตรงกับตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานเดิม           สำหรับกลุ่มนี้สามารถไปยื่นคำขออนุญาตทำงานได้เลย โดยได้รับการยกเว้นตรวจสุขภาพ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบัน  มีค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออยู่ที่ 100 บาท และมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานอีกปีละ 900 บาท ทาง JOB ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การนำเข้าแรงงาน เอกสาร การส่งมอบ พร้อมติดตามความเป็นอยู่ของแรงงาน และความพึงพอใจของนายจ้างอยู่เสมอด้วยแนวคิด “ดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างประหนึ่งหุ้นส่วน”

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า