Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต

    จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต การจ้างแรงงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง ถือว่าผิดกฎหมายมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างครับ บทลงโทษนายจ้าง โทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน ทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน 3 ปี  บทลงโทษลูกจ้าง โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน ถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร แรงงานต่างด้าวห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า