Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

  • การขึ้นทะเบียนนายจ้างแรงงานต่างด้าว

    การขึ้นทะเบียนนายจ้างแรงงานต่างด้าว การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา) นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว ต้องยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเพื่อขอรับการจัดสรรจำนวนคนต่างด้าวเข้าทำงาน(โควตา)ก่อน ส่วนนายจ้างที่มีโควตาแล้ว หากยังคงจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนเดิมตามที่กำหนดไว้ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสารแนบใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าใบโควตาฉบับจริงสูญหายให้ไปแจ้งความหายก่อนและนำใบแจ้งความหายมายื่นขอรับใบโควตาฉบับใหม่ เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว 1 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดฟอร์ม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ, ทะเบียนพาณิชย์, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนเรือ เป็นต้น แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท **หมายเหตุ**ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วย 2 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดฟอร์ม สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน สำเนาใบภาษี (ภพ.01) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท **หมายเหตุ**ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วย เอกสารเพิ่มเติมกรณีกิจการต่างๆ กิจการเกษตร ปลูกพืชสวน พืชไร่ ให้เตรียมสำเนาโฉนดที่ดินหน้าหลัง ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย กิจการร้านค้า ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร กิจการโรงงาน โรงสี กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ ล้างอัดฉีด ให้เตรียมใบทะเบียนพาณิชย์ รูปถ่ายหน้าร้าน ในร้าน ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย กิจการก่อสร้าง ให้เตรียมสำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง สำเนาเอกสารหลักฐานของคู่สัญญา ถ้าเป็นงานรับเหมาช่วงให้นำสำเนาสัญญาต้นมาด้วย กิจการโรงแรม หอพัก ห้องเช่า ให้เพิ่มรูปถ่ายอาคาร สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

    ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า