Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

  รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว JOB รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่ทำงานกับนายจ้างอยู่แล้วแต่ไม่มีเอกสารอะไรเลย กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และมีหนังสือรับรองฯ แล้ว แต่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจลงตรา กลุ่มที่แรงงานต่างด้าวที่ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง หรือเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน ดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างประหนึ่งหุ้นส่วน

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

  ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 การดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยแรงงานไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ              1.นายจ้างดำเนินการเอง กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ พ่อ แม่ พี่ น้อง ดำเนินการแทน กรณีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจ หรือมอบอำนาจให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแทน ซึ่งนายจ้างจะต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท               2.นายจ้างว่าจ้าง ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศดำเนินการแทนให้ลูกจ้างผู้รับอนุญาตฯ ที่มาติดต่อแสดงบัตรลูกจ้างและหลักฐานการนำส่งเงินประกันสังคมเดือนสุดท้ายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย เพื่อป้องกันปัญหาลูกจ้างดำเนินการโดยที่ผู้รับอนุญาตฯ ไม่ทราบเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว นายจ้างยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้าง/สถานประกอบการตั้งอยู่ แรงงานต่างด้าวนำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ไปตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เมื่อผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว ให้คนต่างด้าวนำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ใบรับรองแพทย์ ยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร 2 ปี ณ ตรวจคนเข้าเมือง โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตครั้งละ 1 ปี เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (VISA) แล้ว ให้คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้ หลังจากแรงงานต่างด้าวได้รับเอกสารการอนุญาตทำงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ แล้ว ให้ไปติดต่อขอปรับปรุงทะเบียนประวัติและรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักทะเบียนภาค/สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่กรมการปกครองกำหนด

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า