Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ตราสินค้า :  JOB
คำค้นสินค้า :  เปลี่ยนนายจ้าง
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

แรงงานนำเข้า MOU การเปลี่ยนนายจ้างจะต้องมีใบแจ้งออกเท่านั้น และนายจ้างเดิมจะต้องแจ้งออกด้วยเหตุผลดังนี้

กรณีการเปลี่ยนนายจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ 5 กรณี คือ

  1. นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต
  2. นายจ้างล้มละลาย
  3. นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
  4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  5. ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

การเปลี่ยนนายจ้างต้องมีเอกสารและดำเนินการ ดังนี้

  1. ต้องมีใบแจ้งออกออกจากนายจ้างเดิม (ดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานให้พื้นที่ของนายจ้างเก่า) ใบแจ้งออกมีอายุ 15 วัน ดังนั้นต้องดำเนินการเปลี่ยนนายจ้าง หรือแจ้งเข้ากับนายจ้างใหม่ภายใน 15 วันหลังแจ้งออกเรียบร้อยแล้ว และในใบแจ้งออกต้องลงเหตุผล 5 ข้อด้านบนเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนนายจ้างได้
  2. การดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนนายจ้าง (ดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานให้พื้นที่ของนายจ้างใหม่)

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า