Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

บทลงโทษนายจ้าง

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ตราสินค้า :  JOB
คำค้นสินค้า :  บทลงโทษนายจ้าง
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บทลงโทษนายจ้าง

มีบทลงโทษอะไรบ้าง ? หากไม่ดำเนินการตามกฎหมาย

          แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการจับปรับดำเนินคดี เนื่องจากอยู่ในช่วง 6 เดือน ตามคำสั่ง ม.44 แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2561 ไปแล้ว จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันทีกับนายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ไปลงทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้น ดังนี้

          - นายจ้างที่รับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน

          - นายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับ ไม่เกิน 4,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน

          - คนต่างด้าวทำงานโดยไม่รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
          - คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วน แต่ไม่แจ้งนายทะเบียนมีโทษปรับ ตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท

          - คนต่างด้าว ทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

          - ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจำคุก ตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 600,000-1,000,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า