Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ทำบัตรแรงงานต่างด้าว

  ทำบัตรแรงงานต่างด้าว JOB เรามีบริการรับ ทำบัตรแรงงานต่างด้าว ถูกต้องตามฏหมาย รับดำเนินการ MOU ลาว กัมพูชา พม่า ทำใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้อง ตามกฎหมายไทย รวมถึงเป็นตัวแทนในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ทั้งดำเนินการตรวจสอบสัญชาติ ทำเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานภายในประเทศ 

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จ้างคนต่างด้าวทำงาน

  จ้างคนต่างด้าวทำงาน JOB บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ให้แก่นายจ้าง พร้อมบริการดูแลเรื่องการทำใบอนุญาติให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้นายจ้างได้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้อย่างสบายใจ ไม่มีกังวล ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวทำงาน 1. ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงานหรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) 2. นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่น หรือออกจากงานต้องแจ้งภายใน15วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้าย หรือออกจากงาน (ผู้ฝ่าฝื่นมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ปรึกษาการนำเข้าแรงงาน MOU

  ปรึกษาการนำเข้าแรงงาน MOU รับปรึกษานำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา (MOU) อย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี  

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ทําพาสปอร์ตต่างด้าว

  ทําพาสปอร์ตต่างด้าว JOB มีบริการรับทำพาสปอร์ตแรงงานพม่า ลาว กัมพูชา ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยจัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน   

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • MOU กัมพูชา

  MOU กัมพูชา JOB นำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU 1.แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 2.สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก 3.สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้ 4.เสียค่าใช้จ่ายน้อย 5.ความเสี่ยงไม่มี   รายละเอียด 1.แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2.แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี   การบริการของเรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 1.การดำเนินงานเอกสารการนำเข้าแรงงาน (MOU) ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา 2.ขนส่งคนงานจากชายแดนถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงาน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 3.Passport International มีอายุ 5 ปี, Visa มีอายุ 2 ปี 4.JOB รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแรงงานตั้งแต่ประเทศต้นทางจนถึงสถานที่ทำงาน 5.การดำเนินงานนับจากวันที่ทำสัญญาจนกระทั่งแรงงานเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 60 วัน 6.ทีมงานที่เป็นมืออาชีพดูแลแรงงานตลอดระยะเวลาในสัญญา 7.JOB จัดชุดยังชีพให้กับแรงงาน (กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม, หมอน, มุ้ง, เสื่อ, ผ้าห่ม, ข้าวสารและอาหารแห้ง)   การบริการของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ) บริการรายงานตัว 90วัน, ต่อวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป   สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน 1.นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน 2.นายจ้างจัดทำประกันสังคมให้กับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย 3.นายจ้างให้สวัสดิการต่างๆกับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ต่ออายุวีซ่า Non-LA 2 ปี

  ต่ออายุวีซ่า Non-LA 2 ปี กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัพูชารายใหม่ที่นำเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ ( MOU ) แรงงานกลุ่มนี้จะได้รับการตรวจลงตรา ( Visa) เพื่อการทำงาน ( NON Immigrant L-A)และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี สถานะของแรงงานต่างด้าวเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย และต้องมาขออนุญาตทำงานภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อครบกำหนด 2 ปี สามารถขออยู่ต่อได้อีกเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เมือครบ 4 ปี แล้วต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร JOB รับต่ออายุวีซ่า Non-LA 2 ปี สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว และช่วยลดขั้นตอนในเรื่องเอกสารให้แก่นายจ้าง

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ใบอนุญาตต่างด้าวหมดอายุ

  บัตรแรงงานต่างด้าวหมดอายุ คนต่างด้าวจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ถ้าหากคนต่างด้าวยื่นภายในกำหนดเวลาแล้ว สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาต่อใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวทำงานเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุหรือได้ยื่นคำขอแล้วแต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิได้อุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แล้วแต่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัยไม่อนุญาต มีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ทำ MOU พม่า ลาว กัมพูชา

  ทำ MOU พม่า ลาว กัมพูชา JOB บริการ จัดทำเอกสาร MOU วนแรงงานต่างด้าว แบบมีคนงานอยู่แล้ว  รวมไปถึงนำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมจัดส่งแรงงานถึงสถานประกอบการตรงเวลาที่กำหนด ช่วยลดความยุ่งยากด้านเอกสารแก่นายจ้างและแรงงาน ดำเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยรอยยิ้มและความจริงใจ ระบบการบริการด้านเอกสารที่มีศักยภาพ

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับทําพาสปอร์ตพม่า

  รับทําพาสปอร์ตพม่า JOB บริการทำพาสปอร์ตพม่าให้แก่แรงงาน ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ให้แก่นายจ้างและแรงงาน การทำหนังสือเดินทางพม่า            ผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)           ท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่มีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง 1. หนังสือเดินทางเล่มเดิม 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ 5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) 6. ค่าธรรมเนียมจำนวน 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ           จากนั้นเจ้าหน้าที่กงสุลจะทำการกรอกข้อมูล พิมพ์นิ้วมือ และถ่ายรูปท่านบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งกลับไปทำเล่มหนังสือเดินทางในประเทศไทยต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 -4 สัปดาห์ ในการรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่                    เด็กและผู้เยาว์           ในกรณีของผู้เยาว์ จะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. สูติบัตรไทย 2. บัตรประชาชนบิดา และมารดา 3. ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา 4. ทะเบียนรับรองบุตร (หากมี)           บิดา และมารดาจะต้องมาลงนามในใบคำร้องทำหนังสือเดินทางของบุตรด้วยตนเอง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาลงนามได้ จะต้องมีใบมอบอำนาจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่กงสุล           หนังสือเดินทางสูญหาย           หากท่านทำหนังสือเดินทางสูญหายขอให้ท่านรีบแจ้งความต่อสถานีตำรวจโดยเร็วที่สุด พร้อมขอใบแจ้งความที่ระบุชื่อ และหมายเลขหนังสือเดินทาง ของท่าน นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคำแปล และหลักฐานแสดงตนของท่าน (ที่ออกโดยทางการไทย) เท่าที่มีอยู่มาติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือทำใบสำคัญประจำตัว (C.I.) เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ข้อแนะนำ      1. ควรเก็บสำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าหนังสือเดินทางที่มีการตรวจลงตราแยกไว้ต่างหากจากหนังสือเดินทางเล่มจริง                    2. ควรตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางอยู่เสมอ และไม่ควรปล่อยให้มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน                    3. ไม่ควรปล่อยให้หนังสือเดินทางอยู่ในครอบครองของผู้อื่น                    4. ควรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่กงสุลล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ หมายเหตุ         1. หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องทำเล่มใหม่เท่านั้น                    2. ไม่สามารถเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางได้                     3. หากท่านสามารถแสดงเอกสารได้ครบตามที่ระบุข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที ในการออกใบสำคัญประจำตัว (C.I.) ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับเดินทางกลับประเทศไทยในทันทีเท่านั้น ส่วนการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • วีซ่าแรงงานต่างด้าว

  วีซ่าแรงงานต่างด้าว รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา    เอกสารของคนต่างด้าว  1.หนังสือเดินทาง  2.แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7  3.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)  4.สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ ( สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)  5.สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)  6.สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)  7.แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าวเอกสารของนายจ้าง  8.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง  9.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)  10.สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)  11.สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)  12.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท)       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  13.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ   กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล เอกสารของคนต่างด้าว  1.หนังสือเดินทาง  2.แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7  3.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)  4.สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)  5.สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)  6.สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)  7.แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว     เอกสารของนายจ้าง  8.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง  9.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด     ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน  10.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)  11.สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)  12.สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)  13.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท)      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  14.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ     ** เอกสารกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รายการที่ 8-13 ต้องประทับตราบริษัท** หมายเหตุ    จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและจัดเรียงเอกสารตามลำดับ    ติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ณ เมเจอร์ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ หรือ       อิมพีเรียล ลาดพร้าว    สามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้ 30 วัน

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวพม่า

  ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวพม่า เอกสารสำหรับขออยู่ต่อหรือต่อวิซ่าแรงงานต่างด้าว 1. แบบฟอร์มขออยู่ต่ออายุวีซ่า (ตม.7) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5” จำนวน 1 รูป 2. หนังสือเดินทาง 3. ใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุแล้ว 4. ทร.38/1 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน 6. ใบโควตาของนายจ้าง 7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ของนายจ้าง 8. แผนที่ 9. กรณีเปลี่ยนนายจ้างต้องมีใบเสร็จเปลี่ยนนายจ้างมาด้วย หมายเหตุ : นายจ้างต้องเป็นผู้พาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตัวเอง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น(คนไทย) มาดำเนินการแทนได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 500 บาท

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, สำนักงานจัดหางาน, จัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวลาว

  ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวลาว เอกสารสำหรับขออยู่ต่อหรือต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 1. แบบฟอร์มขออยู่ต่ออายุวีซ่า (ตม.7) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5” จำนวน 1 รูป 2. หนังสือเดินทาง 3. ใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุแล้ว 4. ทร.38/1 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน 6. ใบโควตาของนายจ้าง 7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ของนายจ้าง 8. แผนที่ 9. กรณีเปลี่ยนนายจ้างต้องมีใบเสร็จเปลี่ยนนายจ้างมาด้วย หมายเหตุ :นายจ้างต้องเป็นผู้พาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตัวเอง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น(คนไทย) มาดำเนินการแทนได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 500 บาท

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • MOU ลาว

  MOU ลาว JOB นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU 1.แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 2.สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก 3.สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้ 4.เสียค่าใช้จ่ายน้อย 5.ความเสี่ยงไม่มี   รายละเอียด 1.แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2.แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี   การบริการของเรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) การดำเนินงานเอกสารการนำเข้าแรงงาน (MOU) ทั้งฝั่งไทยและลาว ขนส่งคนงานจากชายแดนถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงานในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พาสปอร์ต (Passport International) มีอายุ 5 ปี วีซ่า (Visa) มีอายุ 2 ปี ใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) 2 ปี ตรวจสุขภาพแบบไม่ประกันสุขภาพ JOB รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแรงงานตั้งแต่ลาวจนถึงสถานที่ทำงาน การดำเนินงานนับจากวันที่ทำสัญญาจนกระทั่งแรงงานเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 70 - 90 วัน ทีมงานที่เป็นมืออาชีพดูแลแรงงานตลอดระยะเวลาในสัญญา JOB จัดชุดยังชีพให้กับแรงงาน เช่น กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม, หมอน, มุ้ง, เสื่อ, ผ้าห่ม, ข้าวสารและอาหารแห้ง   การบริการของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ) บริการรายงานตัว 90วัน, ต่อวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป   สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน 1.นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน 2.นายจ้างจัดทำประกันสังคมให้กับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย 3.นายจ้างให้สวัสดิการต่างๆกับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

  รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว JOB รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่ทำงานกับนายจ้างอยู่แล้วแต่ไม่มีเอกสารอะไรเลย กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และมีหนังสือรับรองฯ แล้ว แต่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจลงตรา กลุ่มที่แรงงานต่างด้าวที่ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง หรือเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน ดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างประหนึ่งหุ้นส่วน

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว

  บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน กฎหมาย ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ บริการรับจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ตามระเบียบ MOU เป็นแรงงานคุณภาพสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • การขึ้นทะเบียนนายจ้างแรงงานต่างด้าว

  การขึ้นทะเบียนนายจ้างแรงงานต่างด้าว การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา) นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว ต้องยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเพื่อขอรับการจัดสรรจำนวนคนต่างด้าวเข้าทำงาน(โควตา)ก่อน ส่วนนายจ้างที่มีโควตาแล้ว หากยังคงจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนเดิมตามที่กำหนดไว้ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสารแนบใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าใบโควตาฉบับจริงสูญหายให้ไปแจ้งความหายก่อนและนำใบแจ้งความหายมายื่นขอรับใบโควตาฉบับใหม่ เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว 1 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดฟอร์ม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ, ทะเบียนพาณิชย์, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนเรือ เป็นต้น แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท **หมายเหตุ**ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วย 2 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดฟอร์ม สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน สำเนาใบภาษี (ภพ.01) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท **หมายเหตุ**ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วย เอกสารเพิ่มเติมกรณีกิจการต่างๆ กิจการเกษตร ปลูกพืชสวน พืชไร่ ให้เตรียมสำเนาโฉนดที่ดินหน้าหลัง ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย กิจการร้านค้า ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร กิจการโรงงาน โรงสี กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ ล้างอัดฉีด ให้เตรียมใบทะเบียนพาณิชย์ รูปถ่ายหน้าร้าน ในร้าน ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย กิจการก่อสร้าง ให้เตรียมสำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง สำเนาเอกสารหลักฐานของคู่สัญญา ถ้าเป็นงานรับเหมาช่วงให้นำสำเนาสัญญาต้นมาด้วย กิจการโรงแรม หอพัก ห้องเช่า ให้เพิ่มรูปถ่ายอาคาร สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต

  จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต การจ้างแรงงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง ถือว่าผิดกฎหมายมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างครับ บทลงโทษนายจ้าง โทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน ทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน 3 ปี  บทลงโทษลูกจ้าง โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน ถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร แรงงานต่างด้าวห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บทลงโทษนายจ้าง

  บทลงโทษนายจ้าง มีบทลงโทษอะไรบ้าง ? หากไม่ดำเนินการตามกฎหมาย           แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการจับปรับดำเนินคดี เนื่องจากอยู่ในช่วง 6 เดือน ตามคำสั่ง ม.44 แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2561 ไปแล้ว จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันทีกับนายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ไปลงทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้น ดังนี้           - นายจ้างที่รับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน           - นายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับ ไม่เกิน 4,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน           - คนต่างด้าวทำงานโดยไม่รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ             - คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วน แต่ไม่แจ้งนายทะเบียนมีโทษปรับ ตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท           - คนต่างด้าว ทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท           - ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจำคุก ตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 600,000-1,000,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จ้างแรงงานต่างด้าว

  จ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่)  ขั้นตอน MOU ดำเนินการดังนี้ นายจ้างยื่นขอโควตาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามสถานประกอบการที่นายจ้างตั้ง ยื่นขอหนังสือนำเข้า (Demand Letter) ส่งเอกสารถึงสถานทูตประเทศต้นทางในประเทศไทย ประเทศต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อ (Name List) คนงานเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่าน ตม. ที่กำหนด ตม.ตรวจลงตรา (Visa) คนงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างที่จังหวัดตาก (สัญชาติเมียนมา) จังหวัดสระแก้ว (สัญชาติกัมพูชา) จังหวัดหนองคาย (สัญชาติลาว) และเดินทางไปสถานประกอบการ รายละเอียดศึกษาได้จากเว็บไซด์ www.doe.go.th หรือ โทรสายด่วน 1694 การนำเข้า (MOU) มี 2 วิธี นายจ้างนำเข้าเอง นายจ้างให้บริษัทนำเข้า (เอกชน) เป็นผู้ดำเนินการ JOB บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

  แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง แรงงานนำเข้า MOU การเปลี่ยนนายจ้างจะต้องมีใบแจ้งออกเท่านั้น และนายจ้างเดิมจะต้องแจ้งออกด้วยเหตุผลดังนี้ กรณีการเปลี่ยนนายจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ 5 กรณี คือ นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างล้มละลาย นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย การเปลี่ยนนายจ้างต้องมีเอกสารและดำเนินการ ดังนี้ ต้องมีใบแจ้งออกออกจากนายจ้างเดิม (ดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานให้พื้นที่ของนายจ้างเก่า) ใบแจ้งออกมีอายุ 15 วัน ดังนั้นต้องดำเนินการเปลี่ยนนายจ้าง หรือแจ้งเข้ากับนายจ้างใหม่ภายใน 15 วันหลังแจ้งออกเรียบร้อยแล้ว และในใบแจ้งออกต้องลงเหตุผล 5 ข้อด้านบนเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนนายจ้างได้ การดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนนายจ้าง (ดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานให้พื้นที่ของนายจ้างใหม่)

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู

    แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู           แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูเป็นกลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติ ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตให้ทำงาน แต่ทำงานไม่ตรงกับตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานเดิม           สำหรับกลุ่มนี้สามารถไปยื่นคำขออนุญาตทำงานได้เลย โดยได้รับการยกเว้นตรวจสุขภาพ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบัน  มีค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออยู่ที่ 100 บาท และมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานอีกปีละ 900 บาท ทาง JOB ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การนำเข้าแรงงาน เอกสาร การส่งมอบ พร้อมติดตามความเป็นอยู่ของแรงงาน และความพึงพอใจของนายจ้างอยู่เสมอด้วยแนวคิด “ดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างประหนึ่งหุ้นส่วน”

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

  บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ขออนุญาตแรงงานต่างด้าว

  ขออนุญาตแรงงานต่างด้าว การกำหนดจำนวนการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน  นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ออกใบอนุญาตทำงานให้ 1 คน และให้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนต่อขนาดการลงทุนทุก 2 หรือ 3 ล้านบาท เว้นแต่คนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขนาดของการลงทุนลดลงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 คน /หรือ    การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการดังต่อไปนี้ จำนวนของการออกใบอนุญาตทำงานเป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม           - ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาทขึ้นไปในปีที่ผ่านมา /หรือ           - ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนำชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไม่น้อยกว่าห้าพันคนในรอบปีที่ผ่านมา /หรือ           - สถานประกอบการมีการจ้างงานคนไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน /หรือ           - เป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งคนไทยทำไม่ได้หรือใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางเพื่อให้งานสำเร็จภายใต้โครงการที่มีระยะเวลาแน่นอน /หรือ           - สถานประกอบการชำระภาษีเงินได้ให้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท /หรือ           - หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน หรือคนต่างด้าวตามที่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังกล่าว /หรือ           - สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นครู/ผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน /หรือ           - มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม /หรือ           - กิจการบันเทิง มหรสพ ดนตรี ซึ่งมีลักษณะการจ้างงานเป็นครั้งคราวมีระยะเวลากำหนดไว้แน่นอน /หรือ           - อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 (เรียกดูข้อมูลในเมนู “ข้อมูลเผยแพร่”)  

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU

  จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU JOB นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำ MOU  สำหรับนายจ้าง หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน แผนที่สถานที่ทำงาน รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง กรณีร้านค้าสํญญาเช่า รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่างๆ สำหรับลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว กรณีคนเก่า) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน (อันเก่า) รูปถ่าย 2นิ้ว 

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ทําบัตรต่างด้าวใหม่

  ทําบัตรต่างด้าวใหม่ คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร - กรณีคนต่างด้าวมีเอกสารแต่หมดอายุ เช่น มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า แต่ใบอนุญาตหมดอายุให้ไปขอ ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 (สจก.) - กรณีไม่มีเอกสารอะไรเลยให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 ดังนี้ ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั้งประเทศ 76 จังหวัด และ กทม.อีก 10 ศูนย์ โดยนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน/หลักฐานการลงนามนิติบุคคลพร้อมรูปถ่ายต่างด้าว 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พร้อมกรอกแบบคำขอ เจ้าหน้าที่ออกใบรับคำขอ เจ้าหน้าที่นัดหมายเพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง และลูกจ้าง แล้วออกหนังสือรับรองให้ไปขอรับ CI และประทับตราการอยู่ในราชอาณาจักร (ตม.) ที่ศูนย์ฯ ของประเทศต้นทางจำนวน 6 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด (กรณีสัญชาติเมียนมา) คนต่างด้าวไปทำ CI ที่ศูนย์ตามข้อ 3 และประทับตราจาก ตม. แล้วไปตรวจสุขภาพและทำบัตรประกันสุขภาพ นายจ้าง/คนต่างด้าวนำหลักฐานไปที่ สจจ./สจก. เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน (WP) JOB จัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • การต่อ work permit

  การต่อ work permit หรือ ต่ออายุใบอนุญาต          คนต่างด้าวจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุถ้าหากคนต่างด้าวยื่นภายในกำหนดเวลาแล้ว สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาต่อใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวทำงานเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุหรือได้ยื่นคำขอแล้วแต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิได้อุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แล้วแต่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัยไม่อนุญาต มีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าว

  ใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าว การขอใบอนุญาตทำงาน “คนต่างด้าวระดับฝีมือ/ชำนาญการ”   1. การขอรับใบอนุญาตทำงาน           คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต้องมีวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยคนต่างด้าวต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ พิจารณาออกวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่านั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1”              หากสถานทูตไทยในประเทศนั้นพิจารณาเอกสารการดำเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินของนายจ้าง/สถานประกอบการแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน ทำให้ต้องการหนังสือจากกระทรวงแรงงานต่อไปอีก จึงให้นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามแบบคำขอ “ตท.3” เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานแล้ว ต้องจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คนต่างด้าวนำไปยื่นขอวีซ่า NON – IMMIGRANT - B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้น หลังจากนั้นคนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 30 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล              ทั้งนี้ กรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1” โดยไม่ต้องดำเนินการขอวีซ่า NON - IMMIGRANT - B   2. คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ดังนี้     2.1 มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต     2.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ     2.3 ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3     2.4 ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต   3. คนต่างด้าวต้องไม่ขอทำงานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 จำนวน 39 อาชีพ (เรียกดูข้อมูลในเมนู “ข้อมูลเผยแพร่”)   4. หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว โดยคำนึงถึง     - ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้านการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม      - โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ        (ตัวอย่างเช่น คนต่างด้าว 1 คนต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน)     - ประโยชน์จากการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในตำแหน่งงานนั้น เช่น การนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนหรือใช้จ่ายในประเทศเป็นจำนวนมาก การจ้างงานคนไทยจำนวนมาก หรือการพัฒนาทักษะฝีมือคนไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน   5. การกำหนดจำนวนการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน     5.1 นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ออกใบอนุญาตทำงานให้ 1 คน และให้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนต่อขนาดการลงทุนทุก 2 หรือ 3 ล้านบาท เว้นแต่คนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขนาดของการลงทุนลดลงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ไม่เกิน 10 คน /หรือ     5.2 การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการดังต่อไปนี้ จำนวนของการออกใบอนุญาตทำงานเป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม           - ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาทขึ้นไปในปีที่ผ่านมา /หรือ           - ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนำชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไม่น้อยกว่าห้าพันคนในรอบปีที่ผ่านมา /หรือ           - สถานประกอบการมีการจ้างงานคนไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน /หรือ           - เป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งคนไทยทำไม่ได้หรือใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางเพื่อให้งานสำเร็จภายใต้โครงการที่มีระยะเวลาแน่นอน /หรือ           - สถานประกอบการชำระภาษีเงินได้ให้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท /หรือ           - หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน หรือคนต่างด้าวตามที่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังกล่าว /หรือ           - สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นครู/ผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน /หรือ           - มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม /หรือ           - กิจการบันเทิง มหรสพ ดนตรี ซึ่งมีลักษณะการจ้างงานเป็นครั้งคราวมีระยะเวลากำหนดไว้แน่นอน /หรือ           - อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 (เรียกดูข้อมูลในเมนู “ข้อมูลเผยแพร่”) หมายเหตุ  พิจารณารายได้ขั้นต่ำของคนต่างด้าวประกอบด้วย (ตามตารางเงินได้ในหัวข้อที่ 16)   6. อายุของใบอนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง   7. การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทำงาน หากประสงค์จะทำงานนั้นต่อไป ต้องไปขอต่ออายุวีซ่าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน แล้วจึงให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.5” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุการอนุญาต ทั้งนี้ “ใบอนุญาตทำงานที่สิ้นอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้”   8. การเปลี่ยนหรือเพิ่ม การทำงาน สถานที่ และท้องที่ในการทำงาน คนต่างด้าวผู้ถือใบอนุญาตทำงานที่ยังคงทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่อนุญาตไว้เดิม หากมีความประสงค์ดังกล่าว ยื่นขออนุญาตตามแบบคำขอ “ตท.6”   9. การเปลี่ยนนายจ้าง/สถานประกอบการ คนต่างด้าวต้องไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อลงตรา VISA พ้นหน้าที่เดิมและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีก 7 วัน หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปขอ Non - Immigrant VISA ใหม่จากสถานทูตไทย แล้วจึงยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ ตามแบบคำขอ “ตท.1” เพื่อทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการใหม่ก่อน VISA หมดอายุ   10. คนต่างด้าวผู้ถือใบอนุญาตทำงานประสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ ลายมือชื่อ การย้ายที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียดของสถานประกอบการตามประกาศของทางราชการ และการเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทธุรกิจ ให้ยื่น “คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต”   11. กรณีใบอนุญาตทำงานเดิมชำรุดในสาระสำคัญ หรือ สูญหาย ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการชำรุดหรือสูญหาย ยื่นตามแบบคำขอ “ตท.4”   12. การขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน กรณีคนต่างด้าวผู้ถือใบอนุญาตทำงานลาออกจากงาน หรือนายจ้างให้   คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน และหากมีความประสงค์จะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ยื่นแจ้งตามแบบ “ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน” ภายหลังจากคนต่างด้าวออกจากงานแล้ว โดยไม่มีบทลงโทษหรือกำหนดระยะเวลาการแจ้ง   13. การแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน กรณีคนต่างด้าวที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 15 วัน ให้ยื่นแจ้งตามแบบคำขอ “ตท.10” ทั้งนี้ “งานที่เข้ามาทำนั้นต้องมีลักษณะเป็นงานอันจำเป็นและเร่งด่วนถึงขนาด ซึ่งถ้าไม่รีบทำงานดังกล่าวแล้วน่าจะเกิดความเสียหายขึ้น โดยไม่มีกำหนดการณ์ล่วงหน้า และมีระยะเวลาในการทำงานแล้วเสร็จได้ภายใน 15 วัน” หมายเหตุ ไม่มีการต่ออายุให้อีก   14. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอ ให้ดำเนินการ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ ดังนี้       - กรุงเทพมหานคร ติดต่อ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400       - ในส่วนภูมิภาค/ต่างจังหวัด ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตามที่สถานประกอบการตั้งอยู่

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับทําบัตรต่างด้าว

  รับทําบัตรต่างด้าว JOB เราให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร รับดำเนินการงานเอกสารให้ทางนายจ้างและลูกจ้าง ในการรับทำบัตรต่างด้าว เพื่อลดขั้นตอนให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย รับฟังและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างดูแลแก้ปัญหาแรงงานอย่างถูกต้องตลอดอายุสัญญา ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เข้าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

  ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 การดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยแรงงานไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ              1.นายจ้างดำเนินการเอง กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ พ่อ แม่ พี่ น้อง ดำเนินการแทน กรณีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจ หรือมอบอำนาจให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแทน ซึ่งนายจ้างจะต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท               2.นายจ้างว่าจ้าง ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศดำเนินการแทนให้ลูกจ้างผู้รับอนุญาตฯ ที่มาติดต่อแสดงบัตรลูกจ้างและหลักฐานการนำส่งเงินประกันสังคมเดือนสุดท้ายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย เพื่อป้องกันปัญหาลูกจ้างดำเนินการโดยที่ผู้รับอนุญาตฯ ไม่ทราบเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว นายจ้างยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้าง/สถานประกอบการตั้งอยู่ แรงงานต่างด้าวนำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ไปตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เมื่อผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว ให้คนต่างด้าวนำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ใบรับรองแพทย์ ยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร 2 ปี ณ ตรวจคนเข้าเมือง โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตครั้งละ 1 ปี เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา (VISA) แล้ว ให้คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้ หลังจากแรงงานต่างด้าวได้รับเอกสารการอนุญาตทำงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ แล้ว ให้ไปติดต่อขอปรับปรุงทะเบียนประวัติและรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักทะเบียนภาค/สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่กรมการปกครองกำหนด

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

  แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้          1. นายจ้างต้องยื่นแบบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือสำนักงานจังหวัด เมื่อนายจ้างได้รับอนุญาต กรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการมีโควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว (Quota)          2. นายจ้างยื่นคำร้องเพื่อขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งเมื่อนายจ้างทำการยื่นคำร้องและผ่านขั้นตอนการยื่นเอกสารและขบวนการของกรมการจัดหางานและประเทศต้นทางแล้ว นายจ้างจะได้รับเอกสารบัญชีชื่อของคนงาน (Name List)           3. เมื่อนายจ้างได้รับเอกสารบัญชีรายชื่อแล้ว นายจ้างต้องทำการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจังหวัด ที่สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวตั้งอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมการยื่นขอฉบับละ 100 บาท          4. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับ วีซ่าจากประเทศต้นทางและเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน พร้อมทั้งยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานซึ่งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานตามจำนวนปีที่ขออนุญาต   JOB พร้อมให้คำปรึกษาแก่นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงาน บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า