Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ทำบัตรแรงงานต่างด้าว

  ทำบัตรแรงงานต่างด้าว JOB เรามีบริการรับ ทำบัตรแรงงานต่างด้าว ถูกต้องตามฏหมาย รับดำเนินการ MOU ลาว กัมพูชา พม่า ทำใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้อง ตามกฎหมายไทย รวมถึงเป็นตัวแทนในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ทั้งดำเนินการตรวจสอบสัญชาติ ทำเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานภายในประเทศ 

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จ้างคนต่างด้าวทำงาน

  จ้างคนต่างด้าวทำงาน JOB บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ให้แก่นายจ้าง พร้อมบริการดูแลเรื่องการทำใบอนุญาติให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้นายจ้างได้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้อย่างสบายใจ ไม่มีกังวล ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวทำงาน 1. ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงานหรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนด...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ปรึกษาการนำเข้าแรงงาน MOU

  ปรึกษาการนำเข้าแรงงาน MOU รับปรึกษานำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา (MOU) อย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าว...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ทําพาสปอร์ตต่างด้าว

  ทําพาสปอร์ตต่างด้าว JOB มีบริการรับทำพาสปอร์ตแรงงานพม่า ลาว กัมพูชา ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยจัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน   

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • MOU กัมพูชา

  MOU กัมพูชา JOB นำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี ข้อดีของก...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ต่ออายุวีซ่า Non-LA 2 ปี

  ต่ออายุวีซ่า Non-LA 2 ปี กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัพูชารายใหม่ที่นำเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ ( MOU ) แรงงานกลุ่มนี้จะได้รับการตรวจลงตรา ( Visa) เพื่อการทำงาน ( NON Immigrant L-A)และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี สถานะของแรงงานต่างด้าวเป็นผู้เข้...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ใบอนุญาตต่างด้าวหมดอายุ

  บัตรแรงงานต่างด้าวหมดอายุ คนต่างด้าวจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ถ้าหากคนต่างด้าวยื่นภายในกำหนดเวลาแล้ว สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาต่อใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวทำงานเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่นคำ...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ทำ MOU พม่า ลาว กัมพูชา

  ทำ MOU พม่า ลาว กัมพูชา JOB บริการ จัดทำเอกสาร MOU วนแรงงานต่างด้าว แบบมีคนงานอยู่แล้ว  รวมไปถึงนำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมจัดส่งแรงงานถึงสถานประกอบการตรงเวลาที่กำหนด ช่วยลดความยุ่งยากด้านเอกสารแก่นายจ้างและแรงงาน ด...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับทําพาสปอร์ตพม่า

  รับทําพาสปอร์ตพม่า JOB บริการทำพาสปอร์ตพม่าให้แก่แรงงาน ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ให้แก่นายจ้างและแรงงาน การทำหนังสือเดินทางพม่า            ผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)           ท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • วีซ่าแรงงานต่างด้าว

  วีซ่าแรงงานต่างด้าว รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา    เอกสารของคนต่างด้าว  1.หนังสือเดินทาง  2.แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7  3.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวพม่า

  ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวพม่า เอกสารสำหรับขออยู่ต่อหรือต่อวิซ่าแรงงานต่างด้าว 1. แบบฟอร์มขออยู่ต่ออายุวีซ่า (ตม.7) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5” จำนวน 1 รูป 2. หนังสือเดินทาง 3. ใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุแล้ว 4. ทร.38/1 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน 6. ใบโควตาของนายจ้าง 7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ของนายจ้าง 8....

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, สำนักงานจัดหางาน, จัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวลาว

  ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวลาว เอกสารสำหรับขออยู่ต่อหรือต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 1. แบบฟอร์มขออยู่ต่ออายุวีซ่า (ตม.7) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5” จำนวน 1 รูป 2. หนังสือเดินทาง 3. ใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุแล้ว 4. ทร.38/1 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน 6. ใบโควตาของนายจ้าง 7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ของนายจ้าง 8. ...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • MOU ลาว

  MOU ลาว JOB นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแ...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน, จัดหางาน, สำนักงานจัดหางาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

  รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว JOB รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่ทำงานกับนายจ้างอยู่แล้วแต่ไม่มีเอกสารอะไรเลย กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และมีหนังสือรับรองฯ แล้ว แต่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแ...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว

  บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน กฎหมาย ตลอดจน...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • การขึ้นทะเบียนนายจ้างแรงงานต่างด้าว

  การขึ้นทะเบียนนายจ้างแรงงานต่างด้าว การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา) นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว ต้องยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเพื่อขอรับการจัดสรรจำนวนคนต่างด้าวเข้าทำงาน(โควตา)ก่อน ส่วนนายจ้างที่มีโควตาแล้ว หากยังคงจ้าง...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต

  จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต การจ้างแรงงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง ถือว่าผิดกฎหมายมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างครับ บทลงโทษนายจ้าง โทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน ทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงาน 3 ปี  บทลงโทษลูกจ้...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บทลงโทษนายจ้าง

  บทลงโทษนายจ้าง มีบทลงโทษอะไรบ้าง ? หากไม่ดำเนินการตามกฎหมาย           แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการจับปรับดำเนินคดี เนื่องจากอยู่ในช่วง 6 เดือน ตามคำสั่ง ม.44 แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2561 ไปแล้ว จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันทีกับนายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ไปลงทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่ง พ.ร.ก.การบริหารจัด...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จ้างแรงงานต่างด้าว

  จ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่)  ขั้นตอน MOU ดำเนินการดังนี้ นายจ้างยื่นขอโควตาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามสถานประกอบการที่นายจ้างตั้ง ยื่นขอหนังสือนำเข้า (Demand Letter) ส่งเอกสารถึงสถานทูตประเทศต้นทางในประเทศไทย ประเทศต้นทางจั...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

  แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง แรงงานนำเข้า MOU การเปลี่ยนนายจ้างจะต้องมีใบแจ้งออกเท่านั้น และนายจ้างเดิมจะต้องแจ้งออกด้วยเหตุผลดังนี้ กรณีการเปลี่ยนนายจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ 5 กรณี คือ นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างล้มละลาย นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแ...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู

    แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพู           แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูเป็นกลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติ ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตให้ทำงาน แต่ทำงานไม่ตรงกับตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานเดิม    &...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

  บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเ...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ขออนุญาตแรงงานต่างด้าว

  ขออนุญาตแรงงานต่างด้าว การกำหนดจำนวนการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน  นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ออกใบอนุญาตทำงานให้ 1 คน และให้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนต่อขนาดการลงทุนทุก 2 หรือ 3 ล้านบาท เว้นแต่คนต่างด้าวมีคู่สมรสเป็นคนไทยซ...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU

  จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU JOB นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำ MOU  สำหรับนายจ้าง หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน แผนที่สถานที่ทำง...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ทําบัตรต่างด้าวใหม่

  ทําบัตรต่างด้าวใหม่ คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร - กรณีคนต่างด้าวมีเอกสารแต่หมดอายุ เช่น มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า แต่ใบอนุญาตหมดอายุให้ไปขอ ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 (สจก.) - กรณีไม่มีเอกสารอะ...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • การต่อ work permit

  การต่อ work permit หรือ ต่ออายุใบอนุญาต          คนต่างด้าวจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุถ้าหากคนต่างด้าวยื่นภายในกำหนดเวลาแล้ว สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาต่อใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี กร...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าว

  ใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าว การขอใบอนุญาตทำงาน “คนต่างด้าวระดับฝีมือ/ชำนาญการ”   1. การขอรับใบอนุญาตทำงาน           คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต้องมีวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยคนต่างด้าวต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบกา...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับทําบัตรต่างด้าว

  รับทําบัตรต่างด้าว JOB เราให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร รับดำเนินการงานเอกสารให้ทางนายจ้างและลูกจ้าง ในการรับทำบัตรต่างด้าว เพื่อลดขั้นตอนให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย รับฟังและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างดูแลแก้ปัญหาแรงงานอย่างถูกต้องตลอดอายุสัญญา ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เข้าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตา...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

  ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 การดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยแรงงานไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ              1.นายจ้างดำเนินการเอง กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ พ่อ แม่ พี่ น้อง ดำเนินการแทน กรณีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนา...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ
 • แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

  แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้          1. นายจ้างต้องยื่นแบบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ หรือสำนักงานจังหวัด เมื่อนายจ้างได้รับอนุญาต กรมการจัดหางานจะออกหนังสือยืนยันการมีโควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว (Quota)          2. น...

  หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

  ต้องการสั่งซื้อ

ตราสินค้า