Loading…

5 ขั้นตอนในการต่ออายุเอกสาร VISA ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

ทางรัฐบาลจะเปิดศูนย์ให้มีการต่ออายุเอกสารดังกล่าว 5 ขั้นตอนดังนี้

  1. จัดทำบัญชีรายชื่อ ยื่นเข้าจัดหางาน

  2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ

  3. ขอวีซ่ากับตรวจคนเข้าเมือง

  4. ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน

  5. นำหลักฐานยื่นที่สำทะเบียนจังหวัดหรือสำนักงานเขตพร้อมรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน